Általános szerződési feltételek, adatvédelem

Általános szerződési feltételek

1) A program szervezője

A programok szervezője Boros Zsófia egyéni vállalkozó (Székhely: 5600 Békéscsaba, Lázár utca 1,. E-mail: [email protected], Adószám: 66784047-1-24)

Szervező adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-81465/2014

Szervező tárhely szolgáltatójának adatai: PENA 2000 Ltd. (9 Monks Walk Abbey QuayWR11 4SL Evesham, WorcestershireUnited Kingdom)

2) A program résztvevői

A programokon a következők vehetnek részt:
a.) A program szervezői.
b.) A program felkért előadói.
c.) A program résztvevői, akik a program honlapján megtalálható adatkérő űrlapon jelentkeztek, befizették a részvételi díjat és elfogadják a program általános szerződési feltételeit.

A szerződés megkötésére távollevők között kerül sor. Résztvevő elektronikus űrlap kitöltésével megadja Szervező részére a szerződéskötéshez szükséges adatait, amit Szervező a jelen általános szerződési feltételekben meghatározott körben és a csatoltan közzétett Adatvédelmi Nyilatkozatban foglaltak szerint kezeli.

3) A programok helyszíne, időpontja

Változó. Lásd meghirdetett programok leírásában.

4) Házirend

A jelentkezési űrlap kitöltése még nem jogosít fel a programokon való megjelenésre. A programokon az vehet részt, aki a részvételi díjat a megadott határidőre befizette Boros Zsófia számlájára. A részvételi helyeket a befizetés sorrendjében adjuk ki.
A programok alatt kérjük a mobiltelefonokat kikapcsolni.
A programokról a szervezők engedélye nélkül tilos videó vagy hangfelvételt készíteni.
A programokon a szervezők fotókat készítenek. Megrendeléseddel és részvétellel hozzájárulásodat adod, hogy a fotókon szerepelj, azokat publikálhassuk, PR célra felhasználhassuk.

Jelentkezéseddel és a részvételi díj kifizetésével jogosulttá válsz a programon való részvételre, de nem vagy jogosult a helyszínen reklámtevékenység végzésére, különösen szórólap szórására, reklámanyagok kihelyezésére.
Szervező kizárólag a közvetlenül általa nyújtott szolgáltatás teljesítéséért vállal felelősséget.
Vis maior esetén Szolgáltató mentesül a szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért és minden ezzel kapcsolatos kártérítési felelősségi igény alól.
Résztvevő minden, az általa a rendezvény helyszínén okozott kárért felelős. Résztvevő a rendezvénynek helyt adó intézmény házirendjét a szerződés megkötésével magára nézve kötelezőnek ismeri el.

5) Adatvédelem

A gondolas.hu oldal látogatói az oldalon található jelentkezési űrlap kitöltésével hozzájárulnak ahhoz, hogy az oldal üzemeltetője információt vagy reklámajánlatot küldjön számukra az általuk megadott elérhetőségek bármelyikére. A hírlevelekről a leiratkozás minden levél alján biztosított. Az adatokat saját szervereinken tároljuk, illetéktelen, harmadik személy nem férhet hozzájuk. Adatvédelemmel kapcsolatban a hatályos adatvédelmi törvények előírása szerint járunk el.

6) Szerzői jog

A gondolas.hu, illetve a programokon elhangzottak, átadott írásos anyagok a szervezők szellemi tulajdonát képezik. Azokat a résztvevők kizárólag saját maguk, illetve vállalkozásuk fejlesztésére használhatják. Az információk további felhasználása (publikáció, előadás, prezentáció, oktatás, értékesítés, terjesztés stb.) a szervező, illetve a szerző engedélye nélkül tilos! Jogtalan felhasználás esetén felhasználásonként 200.000 Ft használati díjat számlázunk.

7) Elállási és felmondási jog

Résztvevő jogosult jelen szerződéstől a szerződés megkötését követő 14 napon belül indokolás nélkül elállni. Szerződés megkötési időpontnak a Szervező a díjbekérő kiküldésének időpontját tekinti.
Résztvevő elállási, illetőleg felmondási jogával akkor él, ha az elállási, illetőleg felmondási jognyilatkozatát legkésőbb a szerződéskötést követő 14. napon ajánlott küldeményként postára adja Szervező részére.
Elállási, felmondási jog gyakorlásához igénybe vehető minta:
Alulírott kijelentem, hogy ezzel a nyilatkozattal gyakorlom elállási/felmondási jogomat az x.y. programon való részvétellel kapcsolatban.
Résztvevő neve:
Résztvevő által a regisztráció során megadott email cím:
Szerződéskötés időpontja:
Ellenszolgáltatás megfizetésének időpontja:
Aláírás Dátum

Szervező Résztvevő részére visszajáró díjösszeget Résztvevő elállási nyilatkozatának hozzáférhetővé válását követő 8 napon belül visszafizeti banki átutalással . Az elállási jog gyakorlásának tudomásul vételét Szervező a Résztvevő által megadott elektronikus levelezési címre küldött levéllel veszi tudomásul.
A program helyszínén történt megjelenés után felmondott szerződés esetén Résztvevő nem jogosult a megfizetett ellenszolgáltatás visszatérítésére, mert a szerződés a részvétellel teljesült.

8) Panaszkezelés

Résztvevő esetleges panaszát e-mailban vagy ajánlott levélben juttathatja el Szervezőnek. Szervező a hozzá eljuttatott panaszokat 8 napon belül kivizsgálja, s a vizsgálata eredményéről Résztvevőt 8 napon belül tájékoztatja.
Szervező és Résztvevő esetleges vitájuk esetén törekszenek annak békés úton történő, tárgyalásos rendezésére, ennek sikertelensége esetén igényeiket törvényes úton érvényesíthetik.
Résztvevő a szolgáltatással kapcsolatban felmerülő panaszával a Budapesti Békéltető Testülethez is fordulhat.
Elérhetőség:
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: 061/488-2131

9) Egyebek

A program szervezője fenntartja a jogot a program, az előadások témájának, kezdési időpontjának megváltoztatására.
A megvásárolt részvételi díj visszafizetésére nincs lehetőség sem a program előtt, sem azt követően.

Budapest, 2015.01.01.

Adatvédelmi nyilatkozat

A gondolas.hu oldal adatvédelmi tájékoztatója

A látogatók az oldalon található jelentkezési űrlapok önkéntes kitöltésével hozzájárulnak ahhoz, hogy Boros Zsófia egyéni vállalkozó (Székhely: 5600 Békéscsaba, Lázár utca 1. E-mail: [email protected], Adószám: 66784047-1-24) információt vagy reklámajánlatot küldjön a megadott elérhetőségek bármelyikére. A hírlevelekről a leiratkozás minden levél alján biztosított.
Az adatokat addig tároljuk, ameddig a regisztrált felhasználó annak törlését nem kéri.

A regisztrált személyes adatairól tájékoztatást, ezek módosítását vagy törlését az adatkezelőnél személyesen vagy e-mailben kezdeményezheti.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.
Ha a regisztrált felhasználó nem elégedett az adatkezelő válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu/kapcsolat) fordulhat.

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról a Nemzeti Jogszabálytárban olvasható (www.njt.hu).

Jelen adatvédelmi tájékoztató nem teljes, a vonatkozó törvényeket betartjuk az adatkezeléseink során.

Az adatokat a saját szerverünkön tároljuk, harmadik fél részére nem adjuk át.
Minden adatvédelmi kérdésben a vonatkozó törvényeknek megfelelően járunk el.